Read دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی by Theodor W. Adorno Free Online


Ebook دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی by Theodor W. Adorno read! Book Title: دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی
The author of the book: Theodor W. Adorno
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 821 KB
Edition: گام نو
Date of issue: 2007
ISBN: No data
ISBN 13: No data

Read full description of the books دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی:

تئودور آدورنو و مارکس هورکهایمر از برجسته ترین نمایندگان فرانکفورت اند و کتاب مشترکشان، دیالکتیک روشنگری ، ام الکتاب جریان انتقادی به شمار می رود.کتاب دیالکتیک روشنگری ، مهم ترین دستاورد فکری مکتب فرانکفورت، با چنین جمله ای آغاز می شود: روشنگری در مقام پیشروی تفکر در عام ترین مفهوم آن، همواره کوشیده است تا آدمیان را از قید و بند ترس رها و حاکمیت و سروری آنان را برقرار سازد. با این حال، کره خاک که اکنون به تمامی روشن گشته است، از درخشش ظفرمند فاجعه تابناک است . همین جمله نخست را می توان خلاصه ای از کل کتاب، به خصوص فصل اول آن، دانست. دغدغه اصلی آدورنو و هورکهایمر ایستادن در درون شکاف ها و حفره هایی است که در کلیت آن چیزهایی بسته است که روشنگری در گریز از آن ها تلاش می کند. نام کتاب به خوبی بیانگر رویکرد نویسندگان آن است: نشان دادن دیالکتیکی که در درون روشنگری اتفاق می افتد و نتیجه آن، رسیدن به جایی است که نقطه مقابل تمام آرمان های روشنگری است، نقطه ای که مشخص می شود روشنگری درست به همان چیزهایی ختم شده که ادعای گریز از آن ها را داشت. رسالت اصلی این دو متفکر سرشناس آلمانی همان طور که در مقدمه کتاب آمده، نشان دادن تخریب خستگی ناپذیر روشنگری به دست خویش است. دیالکتیک روشنگری نتیجه گفت وگوهای آدورنو و هورکهایمر در آشپزخانه منزلشان در نیویورک است و همین می تواند نخستین توجیه برای ازهم گسیختگی و فرم قطعه قطعه کتاب باشد. گفت و گوی دو یهودی در تبعید که در سال های جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، اگر نتیجه ای منطقی، ساختارمند و منظم داشته باشد، دروغی بیش نیست. عنوان فرعی کتاب، قطعات فلسفی ، خود بر همین نکته دلالت دارد: خواننده نباید در پی تصور آشنای خود از کتابی فلسفی باشد. دیالکتیک روشنگری بیش از آن که کتاب های رایج فلسفی در فضاهای آکادمیک را به یاد بیاورد، ادامه سنت اندیشیدن بنیامین و نیچه است و نویسندگان آن هیچ تلاشی برای گرد هم آوردن این پاره های فکر و انسجام بخشیدن به آن ها در قالب کتابی واحد نکرده اند. از آن جا که رسالت اصلی مؤلفان نشان دادن دیالکتیک درونی روشنگری است، کل کتاب سیلابی است دیالکتیکی از ایده ها و فاکت های گوناگون که به هم پیوند می خورند و از هم جدا می شوند، هیچ چیز سخت و استوار ی در آن وجود ندارد، هر چیز به چیز دیگر تبدیل می شود و متناقض ها گرد هم می آیند: اسطوره و روشنگری، علم و جادو به هم می پیوندند و مفاهیمی نظیر دقت و صداقت فرو می پاشند و از بین می روند. دیالکتیک روشنگری کتابی است دشوار و پیچیده و این پیچیدگی بیش از آن که نتیجه ایده ها و استنتاج های کتاب باشد، ناشی از فرم سیال و ویرانگر آن است که در آن هر مفهومی همواره در آستانه فروپاشی است.

Read Ebooks by Theodor W. AdornoRead information about the author

Ebook دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی read Online! Theodor Wiesengrund Adorno was one of the most important philosophers and social critics in Germany after World War II. Although less well known among anglophone philosophers than his contemporary Hans-Georg Gadamer, Adorno had even greater influence on scholars and intellectuals in postwar Germany. In the 1960s he was the most prominent challenger to both Sir Karl Popper's philosophy of science and Martin Heidegger's philosophy of existence. Jürgen Habermas, Germany's foremost social philosopher after 1970, was Adorno's student and assistant. The scope of Adorno's influence stems from the interdisciplinary character of his research and of the Frankfurt School to which he belonged. It also stems from the thoroughness with which he examined Western philosophical traditions, especially from Kant onward, and the radicalness to his critique of contemporary Western society. He was a seminal social philosopher and a leading member of the first generation of Critical Theory.

Unreliable translations hampered the initial reception of Adorno's published work in English speaking countries. Since the 1990s, however, better translations have appeared, along with newly translated lectures and other posthumous works that are still being published. These materials not only facilitate an emerging assessment of his work in epistemology and ethics but also strengthen an already advanced reception of his work in aesthetics and cultural theory.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی
Read EBOOK دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی by Theodor W. Adorno Online free

Download PDF: -.pdf دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی PDF